Stadgar

§1 Ändamål Föreningen har till syfte att främja kulturell, traditionell och religiös verksamhet samt att anordna sammankomster för medlemmar.

§2 Medlemskap och avgifter Rätt till medlemskap tillkommer alla som är intresserade av judiskt liv och tradition och önskar deltaga I föreningens olika aktiviteter. Medlemsavgift faställes av årsmötet.

§3 Styrelse För föreningen finns styrelse bestående av ordförande samt 5 ordinarie ledamöter. För de ordinarie ledamötena finns en suppleant. Styrelsen och suppleanterna väljs på årsmötet. Övriga funktionär utses inom styrelsen. Styrelsen avger varje år verksamhetsberättelse.

§4 Räkenskaper och revision. Föreningens räkenskaper, som avslutas per den 31 december, granskas årligen av 2 revisorer som jämte suppleanter väljs på årsmötet. Revisionsberättelse förelägges årsmöte.

§5 Årsmötet hålles senast den 15 februari. Kallelse till årsmöte sker skriftligt till medlemmarna.

§6 Vid årsmötet upptages följande ärenden: 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna. 2. Val av sekreterare. 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. 4. Styrelsens verksamhetsberättelse. 5. Revisorernas berättelse. 6. Ansvarsfrihet för styrelse. 7. Val av styrelse: a. Val av ordförande b. Val av 5 ordinarie ledamöter. c. Val av 1 suppleant. 8. Val av 2 revisorer och 2 suppleanter. 9. Fastställandet av årsavgift. 10. Övriga frågor.

§7 Medlem som önskar få annan fråga än de I paragraph upptagna bör göra anmälan härom till valberedningen senast 7 dagar före årsmötet. Årsmötet kan besluta att sådan fråga skall upptagas oavsett om anmälan skett inom föreskriven tid.

§8 Årsmötet utser en valberedning av 3 personer varav en sammankallande.

§9 Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av årsmötet, om 2/3 av mötets deltagare är ense om beslutet.

§10 Föreningen kan upplösas genom beslut av årsmöte med 2/3 majoritet och om det framgår av kallelsen till årsmötet att frågan om upplösning av föreningen skas ta upp på dagordningen. I händelse av föreningens upplösande ska dess tillgångar deponeras hos Judiska församlingen i Stockholm och förvaltas av församlingen i enlighet med dess gottfinande tills dess att en ny judisk förening bildas i Uppsala.